Doprava zdarma

Při nákupu nad 3 500 Kč vám zboží dopravíme zdarma!

Sleva při nákupu

Při nákupu nad 5 000 Kč sleva 2% a nad 10 000 Kč sleva 5%.

Peníze zpět za nákup

Do peněženky se Vám načtou peníze zpět za nákup.

Velkoobchod

Nabízíme výhodné podmínky a ceny pro velkoodběratele.

Reklamace, vrácení zboží

Práva, podmínky, lhůty a postup na vrácení zboží

 • Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, dle platného Zákona89/2012 Sb. Občanského zákoníku § 1829, odst. 1. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. 
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán následující pracovní den.
 • Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, musí tento projev vůle doručit prodávajícímu, nejpozději do čtrnáctého dne od převzetí zboží. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
 • Zboží by mělo být nepoužité, nepoškozené a v původním obalu. V případě zaslání zboží v neoriginálním obalu si prodávající nárokuje právo účtovat kupujícímu adekvátní náhradu spojenou s novým obalovým materiálem a prací.
 • Zboží je nutno odeslat nebo doručit na adresu provozovny - JK Styl CZ s. r. o., Slatina 109, 742 93 Slatina, avšak nikoli na dobírku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou dle Občanského zákoníku §1820 odst. 1 písmeno g.
 • Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží dle § 1833 Občanského zákoníku, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Po obdržení nebo prokázání zaslání zboží je prodávající zavázán kupujícímu vrátit zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doruční odstoupení od smlouvy).
 • Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, ale pouze v souladu s ustanovením §1832 odst. 3. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech, které jsou uvedeny v Občanském zákoně §1837, zejména:

• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
• na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
• na dodávku barev, v případě porušil-li kupující jejich originální obal
• na dodávku zboží, které jeví známky používání

 • Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky(počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud tyto kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.
 • Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.
 • V případě zjištění rozdílu množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na daňovém dokladu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu.  Prodávající zajistí po dohodě vyrovnání rozdílu.

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

 

JK Styl CZ s. r. o.
Slatina 109
742 93  Slatina

IČO: 26825589
DIČ: CZ26825589

 

V ..................... dne .........

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

 

Dobrý den,


dne............... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu ............... uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží .....................

Zboží jsem převzal dne ............ od pracovníka dopravní společnosti ........................... Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu.

Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit.

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny, včetně nákladů na poštovné ve výši ..................,- Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ........................... nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

..............................................
(podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu

 

Reklamace

 • Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň i jako záruční list. Pokud není zboží předáno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce. Při osobním převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury.
 • Délka záruky je u spotřebního zboží 24 měsíců od doby převzetí. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 • Nárok na uplatnění reklamace zaniká v těchto případech:
 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba,
 • Poškozením zboží při přepravě-tyto škody je nutno řešit s dopravcem,
 • Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají danému typu zboží,
 • Neodbornou instalací, manipulací, zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • Zboží poškozeno živly,
 • Bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • Dodávka, která podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 • Další podmínky, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy jsou definovány v § 1837 Občanského zákoníku.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Kupující má právo při podstatném porušení smlouvy vadným plněním:

• na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
• na odstranění vady opravou věci,
• na přiměřenou slevu z kupní ceny, neboodstoupit od smlouvy.

 • Přičemž informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. V tom případě může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 Občanského zákoníku.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.