Doprava zdarma

Při nákupu nad 3 500 Kč vám zboží dopravíme zdarma!

Sleva při nákupu

Při nákupu nad 5 000 Kč sleva 2% a nad 10 000 Kč sleva 5%.

Peníze zpět za nákup

Do peněženky se Vám načtou peníze zpět za nákup.

Velkoobchod

Nabízíme výhodné podmínky a ceny pro velkoodběratele.

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jkstylcz.cz v jakékoliv podobě (on-line, e-mailem, telefonicky) v den zadání objednávky.
1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti "prodávajícího", kterým se rozumí JK Styl CZ s. r. o., IČ: 26825589, DIČ: CZ26825589, se sídlem Slatina 109, PSČ 742 93, +420 777 563 698, info@jkstylcz.cz a zákazníků, dále jen "kupujícího".
1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.4 Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky, které jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
1.5 Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
1.6 Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka.
1.7 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Objednání zboží, uzavření smlouvy

2.1 On-line objednávku zboží uskutečníte postupem, který je podrobně popsán v návodu "Jak nakupovat". V případě, že nelze z nějakého důvodu aplikovat tento postup a objednávka tedy zaslat, je možné učinit objednávku e-mailem na adresu info@jkstylcz.cz nebo office@jkstylcz.cz. Pokud ani tento postup není možný akceptujeme objednávku telefonicky na čísle: +420 556 427 278.
2.2 V případě, že se sjednává smlouva prostřednictvím komunikace na dálku, sdělí podnikatel spotřebiteli údaje v souladu s Občanským zákoníkem § 1824.
2.3 Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupující avšak zasílá potvrzení e-mailem, v případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti nebo jej neobdržíte, neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty). Přejete-li si potvrzení objednávky telefonicky, zřetelně to vyznačte na objednávce.
2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku v internetovém obchodě),způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
2.5 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci zemí zadaných prodejcem. V ostatních případech je cena dopravy individuální a prodávající je zavázán informaci předat dodatečně, poté kupující nabídku akceptuje nebo odmítne.
2.6 Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.
2.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
2.8 Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí.
2.9 Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.
2.10 Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. Stálí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.
2.11 Na zboží v akci se již nevztahuje žádná další sleva a cena za zboží je v okamžiku objednání konečná.
2.12 Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen "zboží"). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad, který slouží jako záruční list v případě reklamace.
3.2 Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
3.3 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
3.4 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí/ nedodává nebo se prodejní cena změnila výrazným způsobem. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).
3.5 Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nutnosti nahradit deklarované dárky předměty obdobného typu a obdobné hodnoty. Za dárky nelze obdržet finanční náhradu a není je možné vymáhat právní cestou.
3.6 Slevy, způsoby dopravy a platby jsou uvedeny na stránce "Slevy, doprava, platba" a jako takové jsou pro prodávajícího závazné. V případě úpravy slev či dopravy a platby si prodávající vyhrazuje právo na změnu. Odešle-li objednávku zákazník po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. V případě odeslání objednávky před změnou je prodávající povinen řídit se podmínkami v den učinění objednávky.
3.7 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
4.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
4.3 Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.
4.4 Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 1829, odst. 1 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.
4.5 Pokud se rozhodne pro odstoupení od smlouvy, musí tento projev vůle doručit prodávajícímu, nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
4.6 Kupující má právo dodané zboží vrátit prodávajícímu, a to do 14 dnů od odeslání (v souladu se Zákonem 89/2012Sb (§ 1829 odst. 1 OZ), platným reklamačním řádem a obchodními podmínkami.)
4.7 Zboží by mělo být nepoužité, nepoškozené a v původním obalu. Zboží je nutno odeslat na adresu provozovny (nikoli na dobírku). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou dle Občanského zákoníku §1820 odst. 1 písmeno g.
4.8 Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
4.9 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží dle § 1833 Občanského zákoníku, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.10 Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.11 Po obdržení nebo prokázání navrácení zboží, prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doruční odstoupení od smlouvy).
4.12 Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, ale pouze v souladu s ustanovením §1832 odst. 3. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.
4.13 Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech, které jsou uvedeny v Občanském zákoně §1837, zejména:
• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
• na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
• na dodávku barev, v případě porušil-li kupující jejich originální obal
• na dodávku zboží, které jeví známky používání
4.14 Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud tyto kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.
4.15 Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.
4.16 V případě zjištění rozdílu množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na daňovém dokladu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu. Prodávající zajistí po dohodě vyrovnání rozdílu.
4.17 Zboží zasílané k reklamaci musí být úplné, v obalech odpovídajících charakteru zboží. V případě zaslání zboží v neoriginálním obalu má prodávající právo účtovat kupujícímu adekvátní náhradu spojenou s novým obalovým materiálem a prací.
4.18 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Záruka, reklamace a práva z Vadného plnění

5.1 Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň i jako záruční list. Při osobním převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury. Pokud není zboží předáno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.
Délka záruky je uvedena u každého zboží. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Nárok na uplatnění reklamace zaniká v těchto případech:
• Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba,
• Poškozením zboží při přepravě-tyto škody je nutno řešit s dopravcem,
• Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají danému typu zboží,
• Neodbornou instalací, manipulací, zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
• Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
• Zboží poškozeno živly,
• Bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
• Dodávka, která podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
Další podmínky, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy jsou definovány v § 1837 Občanského zákoníku.
5.2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
5.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.4 Ustanovení uvedená se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
5.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
5.6 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
5.7 Kupující má právo při podstatném porušení smlouvy vadným plněním:
• na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
• na odstranění vady opravou věci,
• na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
•odstoupit od smlouvy.
Přičemž informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. V tom případě může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 Občanského zákoníku.
5.8 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6. Mimosoudní řešení sporu

6.1 V případě sporu, který se nepodařilo mezi prodávajícím a kupujícím urovnat přímo, je možnost řešit tuto záležitost mimosoudním řešení sporů na základě Zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZoOS“).  Pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu se obraťte na ČOI (www.coi.cz).
6.2 Spotřebitel bude oprávněn k zahájení mimosoudního řešení sporů až poté, kdy se mu nepodaří spor vyřešit přímo s prodávajícím. Tuto skutečnost bude muset České obchodní inspekci prokázat.
6.3 Celý proces mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce bude zahájen na návrh spotřebitele. Spotřebitel bude moct podat návrh u České obchodní inspekce do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. reklamace). Obsahové náležitosti návrhu upravuje ZoOS v § 20n.
6.4 Jelikož se zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu považuje za uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okolnosti, které právo zakládá, podle § 647 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (§ 20p ZoOS) od zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu neběží promlčecí lhůty. Nebude-li návrh obsahovat zákonem stanovené náležitosti, vyzve ČOI spotřebitele k jejich doplnění ve lhůtě 15 dnů (§ 20q odst. 1 ZoOS).
6.5 ZoOS vymezuje případy, kdy ČOI návrh odmítne. Jedná se o situaci, kdy spor nenáleží do její věcné působnosti, ve věci již rozhodl soud nebo byl vydán rozhodčí nález nebo bylo zahájeno řízení u soudu nebo rozhodčí řízení, nebo již bylo ve stejné věci zahájeno nebo ukončeno mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u jiného subjektu, navrhovatel podal návrh po uplynutí lhůty (1 rok ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé), nebo je návrh zjevně bezdůvodný (§ 20q odst. 2 ZoOS).
6.6 O zahájení mimosoudního řešení sporů bude následně ČOI informovat obě strany sporu (§ 20r odst. 1 ZoOS). Prodávající poté bude muset ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu (§ 20s odst. 1 ZoOS). Prodávající bude zároveň povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (§ 20s odst. 2 ZoOS).
6.7 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů půjde lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů (§ 20t ZoOS).
6.8 ČOI nebude ve sporu rozhodovat. Vypracuje nezávislý a nezávazný posudek, na základě kterého by mělo dojít k uzavření společné dohody stran sporu. Pracovník ČOI povede strany k urovnání sporu jako nezávislý prostředník, který jim bude případně nápomocen radou a názorem.
6.9 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu skončí uzavřením dohody stran sporu, přičemž dohoda musí mít písemnou formu, jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI, smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce, marným uplynutím lhůty dle § 20t ZoOS nebo odmítnutím návrhu podle § 20r ZoOS.
6.10 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy (§ 20w ZoOS).

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Provozovatel JK Styl CZ s.r.o. prohlašuje všechny osobní informace předané kupujícím za důvěrné a sloužící k naplnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Data nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimkou jsou informace potřebné pro přepravu zboží (jméno, příjmení, adresa a v některých případech telefon pro kontakt dopravce se zákazníkem.)
7.2 Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
7.3 Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej).
7.4 Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.5 Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
7.6 Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
7.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.8 Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
7.9 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
7.10 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. Uživatelský účet

8.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
8.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
8.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
8.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
8.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
8.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, pokud není stanoveno jinak. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.2 Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
9.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
9.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Ve Slatině dne 1.1.2023